Privacyverklaring

 

Privacyverklaring

Homeotheek v.o.f. praktijk voor natuurgeneeskunde (hierna: “Homeotheek”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
A. de Wolf is de coördinator gegevensbescherming van Homeotheek,  0113-220380.

Inleiding

Homeotheek verwerkt in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens direct of indirect van uzelf ontvangen, bijvoorbeeld tijdens consulten, via onze website, e-mail, telefoon of app. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Voorletter(s),
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • IP-adres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens consulten, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gezinssamenstelling en huwelijkse staat.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Homeotheek verwerkt voor praktijkcliënten de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN);
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien en voor zover zij de praktijk bezoeken als cliënt;
 • Gezondheidsinformatie (naar de aard van onze dienstverlening staat dit thema centraal).


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Homeotheek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De levering van onze diensten en producten;
 • Om met u te kunnen communiceren via de post, e-mail, telefoon, inclusief SMS-en, appen indien dit nodig is om ons werk uit te kunnen voeren;
 • De verbetering van onze diensten;

Homeotheek verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die nodig zijn voor het aanleggen van een behandeldossier;

Bovenstaande betekent ook dat wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u nieuwsbrieven of reclameboodschappen te sturen of berichten over onze diensten, als wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening kunnen wij gebruikmaken van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze derden over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet hebben. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Derden kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van onze exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven.

Incidenteel kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Homeotheek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en om te voldoen aan verplichtingen op basis van wetgeving en beroepsregels.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken te beperken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Homeotheek en heeft u het recht op gegevensoverdracht. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@homeotheek.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij uw telefoonnummer te vermelden zodat wij met u in contact kunnen komen. Wij reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek.

Cliënten van onze webwinkel kunnen inloggen op hun account en de gegevens aanpassen of verwijderen of ons een verzoek van die strekking doen via info@aromawinkel.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Homeotheek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze coördinator gegevensbescherming of via bovenstaand e-mail adres.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Homeotheek, praktijk voor natuurgeneeskunde, mei 2019.