Privacyverklaring

Privacyverklaring

Homeotheek v.o.f. praktijk voor natuurgeneeskunde, winkel en webwinkel (hierna: “Homeotheek”) is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Bram de Wolf is de coördinator gegevensbescherming van Homeotheek,  0113-220380.

Inleiding

Homeotheek verwerkt in het kader van onze dienstverlening uw persoonsgegevens. Wij hebben deze gegevens direct of indirect van uzelf ontvangen, bijvoorbeeld tijdens consulten, via onze website, e-mail, telefoon of app. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Voor een goede behandeling in onze praktijk is het noodzakelijk dat ik (Bram de Wolf) als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden  indien van toepassing – in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

Zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens en er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens. Als uw behandelende therapeut heb ik (Bram de Wolf) toegang tot de gegevens in uw dossier. Onze medewerkers kunnen in voorkomend geval uw dossier inzien. Ook deze hebben geheimhoudingsplicht. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
· Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming;
· Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
· Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
· Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan (doen) opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Voorletter(s),
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • Emailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld tijdens consulten, in correspondentie en telefonisch;
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website;
 • Gezinssamenstelling en huwelijkse staat;
 • Naam van de huisarts;
 • IP-adres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Homeotheek verwerkt in sommige gevallen en dan uitsluitend voor praktijkcliënten de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar, indien en voor zover zij de praktijk bezoeken als cliënt alsook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders;
 • Soms ook de naam van de school.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.

 • Uw naam, adres en woonplaats
 • Uw klantnummer en/of uw geboortedatum
 • Verzekering en/of polisnummer
 • De datum van de behandeling
 • Een korte omschrijving van de behandeling
 • Prestatiecode
 • De kosten van het consult.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Homeotheek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • De levering van onze diensten en producten;
 • Om met u schriftelijk te kunnen communiceren en u te kunnen bellen, SMS-en, appen of e-mailen indien dit nodig is om ons werk uit te kunnen voeren;
 • De verbetering van onze diensten;

Bovenstaande betekent concreet ook dat wij uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u nieuwbrieven of reclameboodschappen te sturen of berichten over onze diensten, als wij denken dat deze voor u van belang kunnen zijn op basis van onze relatie.

Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om onze rechten of eigendommen te beschermen en zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

In het kader van onze dienstverlening maken wij gebruik van diensten van derden, bijvoorbeeld als deze over specialistische kennis of middelen beschikken, die wij niet hebben. Uiteraard zullen wij alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Dit houdt onder meer in dat deze derden uw persoonsgegevens slechts mogen verwerken voor de hiervoor genoemde doeleinden.

Derden kunnen zogenaamde verwerkers of subverwerkers zijn, die op basis van onze exacte opdracht de persoonsgegevens zullen verwerken. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven.

Incidenteel kan het ook zo zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden moeten verstrekken in verband met een wettelijke verplichting. Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Gegevens inzien, aanpassen, overdragen of verwijderen

U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier. U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen. De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar praktijk@homeotheek.info. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij uw telefoonnummer te vermelden zodat wij met u in contact kunnen komen. Wij reageren zo snel als mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand, op uw verzoek.

Cliënten van onze webwinkel kunnen inloggen op hun account en de gegevens aanpassen of verwijderen of ons een verzoek van die strekking doen aan shop@homeotheek.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Homeotheek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Beschermende software op onze computers, regelmatige aanpassing van toegangswachtwoorden en opslag van versleutelde backups maken onderdeel uit van onze aanpak. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze coördinator gegevensbescherming of via bovenstaand e-mail adres.

Incidenten met persoonsgegevens

Als er sprake is van een incident (een zogenaamd datalek) aangaande de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u, behoudens zwaarwegende redenen, daarvan onverwijld op de hoogte indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw persoonlijke levenssfeer en de verwezenlijking daarvan. Wij streven ernaar dit te doen binnen 48 uur nadat wij dit datalek hebben ontdekt of daarover door onze (sub)verwerkers zijn geïnformeerd.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dit niet tot een bevredigende uitkomst leiden, dan heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Wijzigingen in onze Privacyverklaring

Wij kunnen deze Privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen of wijzigen. Wanneer wij veranderingen aanbrengen, passen wij de hierboven vermelde datum van herziening aan, en de aangepaste of gewijzigde versie geldt voor u en uw gegevens per de datum van herziening. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met enige regelmaat te bekijken, zodat u steeds op de hoogte bent van de manier waarop wij uw gegevens beschermen.

Homeotheek Goes, november 2022.